Usluga izrade poslovnih planova ključno je pitanje za svakog poduzetnika (bilo da se radi o poslovnom planu obrtnika, ili poduzetnika malog, srednjeg ili velikog poduzeća u organizacijskom obliku d.o.o. ili d.d.) koji se prijavljuje na bilo koji natječaj, javni poziv ili traži pomoć banke u financiranju svog projekta.

Poslovni plan je nacrt budućeg poslovanja poduzetnika/obrtnika. Najvažnije je istaknuti, da osim u svrhu ostvarivanja bespovratnih poticaja ili kredita u bankama, investicijski plan poduzetnik prije svega izrađuje zbog sebe kako bi mogao donijeti kvalitetne poslovne odluke i time omogućio svoje uspješno poslovanje.

Bitno je predstaviti svoje poslovanje i poslovnu ideju/projekt tako da u poslovnom planu budu jasni odgovori na ključna pitanja projekcija poslovanja. Poslovni plan obuhvaća:

 • PODACI O PODUZETNIKU
 • EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA DOSADAŠNJEG POSLOVANJA
 • PODUZETNIČKA IDEJA
 • OPIS PROIZVODA I NAČINA PROIZVODNJE
 • STRUKTURA ULAGANJA I IZVORA FINANCIRANJA
 • TRŽIŠNA OPRAVDANOST
 • EKONOMSKA OPRAVDANOST
 • PROCJENU RIZIKA

Investicijska studija suštinski ima istu namjenu kao i poslovni plan, a to je dokazati isplativost i izvodljivost planirane investicije. Osim za poduzetnike privatnike, investicijske studije izrađuju se i za javnopravna tijela kojima nije svrha stjecanje profita. 

Sadržajno, ona pored elemenata koje sadrži i poslovni plan, sadrži i druge elemente te je obuhvatnija od poslovnog plana. Uglavnom se izrađuje za investicije veće vrijednosti (prema preporukama HBOR-a za investicije vrijednosti veće od 700.000,00 kuna). Prema preporuci HBOR-a, sadrži:

 • INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
 • PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
 • POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
 • ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 • OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
 • ANALIZA TRŽIŠTA
  Tržište nabave
  Tržište prodaje
  Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
 • DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
  Analiza potrebnih kadrova
  Proračun godišnjih bruto plaća
 • TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
  Opis tehničko-tehnološkog procesa
  Utrošak sirovina, materijala i energenata
  Tehnička struktura ulaganja
  Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
 • LOKACIJA
 • ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
 • DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
 • EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
  Ulaganje u osnovna sredstva
  Ulaganje u obrtna sredstva
  Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
  Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  Izvori financiranja
  Obračun kreditnih obveza
  Proračun amortizacije
  Proračun troškova i kalkulacija cijena
  Projekcija računa dobiti i gubitka
  Financijski tok
  Ekonomski tok
  Projekcija bilance
 • EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
  Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
  Dinamička ocjena projekta
  Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
  Metoda neto sadašnje vrijednosti
  Metoda relativne sadašnje vrijednosti
  Metoda interne stope rentabilnosti
 • ANALIZA OSJETLJIVOSTI
 • ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

izvor: https://www.hbor.hr

Naš tvrtka pruža savjetodavne, odnosno konzultantske usluge i stručnu podršku u pripremi i realizaciji projekata financiranih iz europskih ili nacionalnih fondova.

Radimo cjelovitu operativnu podršku u izradi projektnog koncepta, projektnog prijedloga, prikupljanju i provjeri potrebne administrativne dokumentacije, izradi projektne prijave te podršku u provedbi projekta, uključujući i komunikaciju s provedbenim tijelima.

Naše usluge kod pripreme i prijave projekata standardno obuhvaćaju:

 • analizu kriterija za isključivanje
 • analizu prihvatljivosti prijavitelja
 • analizu prihvatljivosti projekta
 • razradu projektne ideje u skladu s predmetom, namjenom i ciljevima Poziva ili Natječaja
 • analizu prihvatljivosti projektnih aktivnosti
 • analizu prihvatljivosti troškova
 • izradu ukupne projektne dokumentacije (npr. prijavni obrazac, investicijska studija, financijska konstrukcija projekta, izjava o usklađenosti s Uputama za prijavitelje, skupna izjava, izjava o nekažnjavanju, izjava o dodijeljenim potporama)

Nakon prijave projekta te dobivanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava slijedi provedba/upravljanje projektom koje obuhvaća:

 • Upravljanje trošenjem proračuna
 • Upravljanje promjenama u projektu i proračunu
 • Izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • Sva korespondencija s nadležnim institucijama
 • Izrada završnih izvještaja te završnih zahtjeva za isplatu
U uobičajenim provedbama projekata učestala je pojavnost i potrebe za uslugama specifičnog tipa, kao npr. promidžba i vidljivost kao obvezna aktivnost gotovo svakog EU projekta. Naša tvrtka sa svojim partnerima objedinjuje i povezuje sve potrebne dionike, od usluga promidžbe i vidljivosti, revizorske usluge, projektiranje i nadzor, te geodetske usluge.

Cost/Benefit analiza (CBA) još se naziva i analiza troškova i koristi. Cost/benefit analizom dolazi se do procjena opravdanosti ulaganja u projekt, odnosno bilo koju investiciju.

Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se kvantificiraju svi financijski i ekonomski troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani prihodi i koristi nekog pothvata s druge strane. Cost/Benefit analiza bi trebala biti temelj izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata, ali također je primjenjiva i u privatnim investicijama.

Cost-benefit analiza temeljni je dio studije izvedivosti (feasibility study).

Usluga poslovnog savjetovanja obuhvaća:

 • izradu marketinških planova i strategija
 • pomoć pri komercijalizaciji novih proizvoda ili usluga
 • savjetovanje pri razvoju i vođenje kapitalnih investicija 
 • istraživanje tržišta i analizu konkurentnosti
 • izradu poslovnih planova, investicijskih planova i studija izvedivosti

Drugim riječima, usluga poslovnog savjetovanja objedinjuje sve usluge kategorizirane i prethodno navedene.

Naši djelatnici imaju certifikate javne nabave, te poduzeće TEMPO savjetovanje nudi usluge javne nabave za javne i sektorske naručitelje

Osim usluga provođenja javne nabave za sektorske i javne naručitelje, poduzeće nudi usluge savjetovanja ponuditeljima u postupcima javne nabave kako bi njihova ponuda bila ispravna i prihvatljiva, te kako bi se smanjio rizik isključivanja ponude.

Sa poduzećem TEMPO savjetovanje možete ugovoriti redovni servis poslovnog praćenja. Ova usluga podrazumijeva kontinuirano praćenje poslovanja klijentskog poduzeća, potrebne i preporučene prilagodbe, preporuke u transformaciji poslovanja, praćenje i savjetovanje kod apliciranja na potencijalne natječaje za bespovratna sredstva, pribavljanje financiranja (krediti, izrada poslovnih planova), investicijsko savjetovanje, i druge potrebne aktivnosti poslovnog savjetovanja u režimu kontinuiranog partnerskog odnosa.